Politica de confidentialitate

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

I. INFORMAŢII GENERALE

Confidenţialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările importante ale SC SOLERINO COMEX SRL, cu sediul în Petroşani, str. Carpaţi, nr. 4A/5, jud. Hunedoara, în calitate de operator de date.

SC Solerino Comex SRL este răspunzătoare de aceste date cu caracter personal pe care ni le furnizaţi potrivit Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European si Consiliului Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice În ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE. Prezenta politică are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.sport-stil.ro. („Site-ul”)

II. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

II.1. Dacă sunteţi client al Site-ului, SC Solerino Comex SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, nr.telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, precum şi orice alte categorii de date pe care le furnizaţi în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

În cazul în care alegeţi să vă creaţi cont de utilizator, înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, vi se va solicita nume, prenume, adresa dumneavoastră de e-mail, nr. telefon şi adresa de livrare/facturare în baza cărora vă va fi creat contul. În cazul în care nu finalizaţi comanda, datele dvs. cu caracter personal nu vor fi stocate de SC Solerino Comex SRL – contul va fi şters. Există şi posibilitatea de a finaliza comanda fără a vă crea un cont de utilizator – în acest caz se vor solicita următoarele date: nume, prenume, e-mail, nr. telefon, adresa de livrare/facturare.

II.2. Dacă sunteţi vizitator al Site-ului, SC Solerino Comex SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizaţi în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizaţi în cadrul secţiunii de contact, în măsura în care ne contactaţi în acest fel.

III. SCOPURILE ŞI TEMEIURILE PRELUCRĂRII

III.1. Dacă sunteţi client al Site-ului, SC Solerino Comex SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

·         pentru desfăşurarea relaţiei comerciale dintre dumneavoastră şi SC Solerino Comex SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate, etc.

Temei legal: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază comanda încheiat(ă) între dumneavoastră şi SC Solerino Comex SRL, definit în cuprinsul Termenelor şi Condiţiilor pe care ii regăsiţi la link-ul https://sport-stil.ro/termeni-si-conditii. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestei comenzi. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecinţă imposibilitatea derulării raporturilor comerciale dintre dumneavoastră şi SC Solerino Comex SRL.

·         pentru îndeplinirea obligaţiilor legale care revin SC Solerino Comex SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligaţiilor în materie fiscală, precum şi în materie de arhivare.

Temei legal: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligaţii legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecinţă imposibilitatea SC Solerino Comex SRL de a respecta obligaţiile legale care îi revin şi deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

·         pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC Solerino Comex SRL, prin intermediul Site-ului.

Temei legal: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimţământul dumneavoastră, dacă alegeţi să vă înregistrati.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Ne puteţi contacta în cazul în care v-aţi răzgândit şi nu mai doriţi să primiţi comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC Solerino Comex SRL, prin intermediul Site-ului.

III.2. Dacă sunteţi vizitator al Site-ului, SC Solerino Comex SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

·         pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC Solerino Comex SRL, prin intermediul Site-ului.

Temei legal: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimţământul dumneavoastră, dacă alegeţi să vizitati Sit-ul.

·         pentru rezolvarea plângerilor si  reclamaţiilor

Temei legal: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC Solerino Comex SRL de a asigura funcţionarea corectă a Site-ului, soluţionarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamaţii.

IV. DURATA PENTRU CARE VĂ PRELUCRĂM DATELE

SC Solerino Comex SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menţionate mai sus.

În cazul în care sunteţi client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor comerciale şi ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina SC Solerino Comex SRL (de ex. în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Datele prelucrate în scop de marketing vor fi prelucrate pe durata de funcţionare a societăţii sau până la exercitarea dreptului de opoziţie de către dumneavoastră.

Dacă vă retrageţi consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC Solerino Comex SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfăşurate de SC Solerino Comex SRL pe baza consimţământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC Solerino Comex SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terţe persoane sau entităţi care sprijină deţinătorul website-ului în desfăşurarea activităţii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autorităţile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

·         pentru administrarea Site-ului;

·         pentru menţinerea, personalizarea şi îmbunătăţirea Site-ului şi a serviciilor derulate prin intermediul lui;

·         pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condiţiile şi limitele prevăzute de lege;

·         atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege, etc.

VI. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN STRAINATATE

Datele cu caracter personal furnizate către SC Solerino Comex SRL nu vor fi transferate în afara României.

VII. DREPTURILE DE CARE BENEFICIAŢI

În condiţiile prevăzute de legislaţia în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiaţi de următoarele drepturi:

Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii la cerere ,privind activităţile de prelucrare efectuate de către SC Solerino Comex SRL, conform celor descrise în prezentul document;

Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obţine la cerere confirmarea din partea SC Solerino Comex SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obţine corectarea, fără întârzieri nejustificate, de către SC Solerino Comex SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum şi completarea datelor incomplete; Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.

Dreptul la ştergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

·         acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

·         în cazul în care este retras consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

·         în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze;

·         în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

·         în cazul în care datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale.

Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Dreptul la restricţionarea prelucrării în măsura în care :

·         persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

·         prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;

·         operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau

·         persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum şi (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SC Solerino Comex SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;

Dreptul la opoziţie – în ceea ce priveşte activităţile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

·         în orice moment, din motive legate de situaţia particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC Solerino Comex SRL sau în temeiul interesului public, cu excepţia cazurilor în care SC Solerino Comex SRL poate demonstra că are motive legitime care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;

·         în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activităţi de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţelor competente, în măsura în care consideraţi necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate şi pentru a vă exercita drepturile menţionate mai sus, vă rugăm să vă adresaţi la adresa de email: contact@sport-stil.ro.

VIII. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL: SC Solerino Comex SRL foloseşte parole puternice şi dă acces la server numai anumitor persoane.

Utilizatorul se poate loga cu un USER şi o PAROLĂ. Acesta foloseşte un nume de utilizator şi o parolă diferită de a celorlalţi utilizatori. La fiecare logare se înregistrează numele de utilizator, data si ora la care s-a făcut logarea în sistem. La introducerea unei informaţii în baza de date, pe lângă datele introduse se va înregistra şi numele utilizatorului, data şi ora la care s-a efectuat această modificare. Utilizatorii vor avea diferite drepturi de acces: citire, citire-scriere.

IX. ACEASTĂ PAGINĂ DE INTERNET FOLOSEŞTE FIŞIERE DE TIP COOKIE (Google Analytics, pixeli Facebook şi Google AdWords). Pentru mai multe informaţii cu privire la modul în care se folosesc aceste fişiere, vă rugăm să consultaţi Politica de utilizare cookies de mai jos.

POLITICA DE UTILIZARE COOKIES (valabilă începând cu data 25.05.2018)

1. Ce este un cookie? Un cookie este un fişier text de mici dimensiuni, format în general din identificatori, nume ale website-urilor litere şi numere, căruia utilizatorul, când navighează pe pagina web prin intermediul unui browser web (ex: Internet Explorer, Chrome, etc.), îi poate permite sau nu instalarea prin stocare pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente folosite de acesta. Fişierul cookie este “pasiv” (nu conţine programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe hard disk-ul utilizatorului).

2. La ce sunt folosite cookies? Aceste fişiere fac posibilă recunoaşterea terminalului utilizatorului şi prezentarea către acesta a unui conţinut adaptat preferinţelor sale. Cookies asigură utilizatorului o experienţă plăcută de navigare şi susţin eforturile pentru a oferi servicii confortabile utilizatorului, cum ar fi: preferinţele în materie de confidenţialitate online, coşul de cumpărături sau publicitate relevantă. Cookies sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înţelegem modul în care un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permiţându-ne îmbunătăţirea structurii şi conţinutului acestora.

3. Ce cookies folosim? Folosim două tipuri de cookies:

·         de sesiune - fişiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la închiderea sesiunii de navigare sau închiderea aplicaţiei (browser-ului web);

·         persistente - fişiere care rămân în terminalul utilizatorului pe o perioadă definită de parametrii acelui cookie sau până sunt şterse manual de utilizator.

4. Cum sunt folosite cookies de către acest Site? O vizită pe acest Site poate plasa următoarele tipuri de cookies, în funcţie de consimţământul exprimat de utilizator:

·         Cookie-uri de performanţă a site-ului;

·         Cookie-uri de analiză a vizitatorilor;

·         Cookie-uri de înregistrare;

·         Cookie-uri pentru publicitate;

·         Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate.

·         Exemple privind utilitatea cookies (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

·         Conţinut şi servicii adaptate preferinţelor utilizatorului – categorii de produse şi servicii;

·         Oferte adaptate intereselor utilizatorilor;

·         Reţinerea detaliilor de autentificare (utilizator/user şi parolă);

·         Reţinerea filtrelor de protecţie a copiilor privind conţinutul pe Internet (opţiuni family mode, funcţii safe search);

·         Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afişări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site;

·         Furnizarea de publicitate relevantă pentru utilizator;

·         Măsurarea, optimizarea şi caracteristicile de analitice – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conţinut este vizualizat şi modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex.: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceasta analiză a utilizării lor pentru a îmbunătăţi conţinutul acestora în beneficiul utilizatorului.

Cookies care, din punct de vedere tehnic, nu sunt obligatorii a fi stocate pe terminalul utilizatorului, vor fi folosite doar dacă utilizatorul îşi exprimă consimţământul expres şi neechivoc în legătură cu acestea. Utilizatorul îşi poate retrage consimţământul în orice moment prin modificarea setărilor aferente browser-ului utilizat.

Detalii privind modificarea setărilor browser-elor puteţi găsi pe website-urile dezvoltatorilor browser-elor prezentate mai jos: * Google Chrome * Mozilla Firefox * Microsoft Edge * Microsoft Internet Explorer * Opera * Apple Safari.

În cazul în care browser-ul nu este găsit în lista de mai sus, vă rugăm să vizitaţi site-ul dezvoltatorului respectivului browser.

5. Conţin cookies date personale?

În cele mai multe cazuri, cookies nu identifică în mod direct utilizatorii de Internet, ci terminalul de pe care aceştia au accesat anumite pagini web. Aceste date sunt criptate într-un mod care nu permite accesul neautorizat al terţilor.

6. Retenţia (păstrarea) şi ştergerea cookies

În general, o aplicaţie folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea cookies pe terminalul utilizatorului în mod implicit. Aceste setări pot fi modificate de către utilizator astfel încât administrarea automată a cookies să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când cookies sunt trimise către terminalul său.

7. Linkuri utile

Dacă doriţi să afli mai multe informaţii despre cookie-uri şi la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele linkuri: Microsoft Cookies guide All About Cookies http://www.youronlinechoices.com/ro/.